Zmiany w PIT 2021 r.

Nowe przepisy dotkną przede wszystkim rezydentów podatkowych, wspólników spółek komandytowych i jawnych, ale będą też miały wpływ na nasze rachunki, zapłacimy więcej za prąd oraz za produkty zawierające cukier.  Są też zmiany, które będą dla podatników korzystne, jak estoński CIT, Slim VAT czy zmiany w ryczałcie.

Źródło: PIT.pl.

Zmiany w PIT w 2021 r.

Już w 2021 r. czekają nas takie zmiany w PIT, jak:

 • ograniczenie ulgi abolicyjnej,
 • zmiany w uldze dla młodych,
 • zmiany w ryczałcie,
 • zmiany w formularzach PIT.

Ulga abolicyjna ograniczona

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje ograniczenie w korzystaniu z ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą. Zgodnie z treścią art. 27g ustawy zostanie zmniejszony limit odliczenia ulgi. Kwota wolna od podatku będzie wynosiła 8000 zł, odliczyć będzie można jedynie 1360 zł. Ograniczenie ulgi spowoduje wzrost obciążeń polskich rezydentów pracujących za granicą i rozliczających podatek w oparciu o metodę proporcjonalnego odliczenia.  Nowelizacja przewiduje również, że ulga nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do osób wykonujących pracę lub usługi poza terytorium lądowym państw (np. marynarzy).

 

Ulga dla młodych w 2021 r. – zmiany

Zmiany w przepisach dotyczących ulgi dla młodych wprowadza ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez Prezydenta w dniu 29 listopada 2020 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 2123).

Zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przychody:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów-zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
 • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
 • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Od 1 stycznia 2021 r. zakres przychodów uprawniających do korzystania z ulgi dla młodych zostanie poszerzony. Z ulgi będą mogły korzystać osoby osiągające przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego. Nowe przepisy mają zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany w ryczałcie w 2021 r.

Zmiany obejmą następujące obszary:

 1. limit stosowania ryczałtu – zostanie podniesiony z 250 000 euro do 2 000 000 euro,
 2. katalog branż i zawodów, które mogą wybrać zryczałtowany sposób rozliczenia z fiskusem – został rozszerzony.

Zgodnie z podpisaną w dniu 28 listopada 2020 r. ustawą o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, rozszerzeniu ulegnie  grupa podatników mogących stosować opodatkowanie w formie ryczałtu. Prawo do korzystania z ryczałtu zyskają przedstawiciele tzw. wolnych zawodów. Ustawodawca dokonał rozszerzenia definicji „wolnego zawodu”, dodano do tej kategorii m.in. adwokatów, notariuszy, radców prawnych, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, brokerów reasekuracyjnych i ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych czy też rzeczników patentowych. Obok rozszerzenia katalogu wolnych zawodów obniżono także niektóre stawki podatkowe dla ryczałtu:

 •  stawką 17% (zamiast dotychczasowej 20%) opodatkowane będą przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów;
 • stawką 15% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17%, w tym np. usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów;
 • stawką 8,5% i 12,5% opodatkowane będą przychody  z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w przypadku przychodów przekraczających 100 tys. zł;
 • stawką 8,5% będą opodatkowane przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu. Od 2021 r. ryczałt od przychodów będą mogli płacić również wynajmujący nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, a wysokości ryczałtu dla większości usług najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem ulegną ujednoliceniu (8,5% i 12,5%, gdy przychody przekroczą 100 tys. zł).

 

Zmiany w formularzach PIT

Nowe formularze PIT w 2021 r. pozwolą odliczyć darowiznę na przeciwdziałanie Covid-19. Zgodnie z opublikowanym w piątek projektem rozporządzenia Ministerstwa Finansów, zostaną zmienione dotychczasowe wzory zeznań podatkowych. Zmiana dotyczy zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ oraz PIT/SE.

Zmiany w PIT związane z Covid-19

Z uwagi na stan epidemii zmieniły się  m.in. przepisy związane z:

 • darowiznami na przeciwdziałanie Covid-19,
 • ze zwolnieniem z podatku od przychodów z budynków,
 • zwolnieniem w przypadku poniesienia negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi,
 • odliczeniem kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19,
 • odliczeniem darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych.

 

How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

See our gallery

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?