Zmiany w CIT 2021

Nowe przepisy przewidują, że informację taką trzeba złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego terytorialnie dla siedziby spółki jawnej przed rozpoczęciem każdego nowego roku obrotowego oraz w przypadku każdej zmiany wspólników. Według art. 21 noweli do ustaw o PIT i CIT spółki jawne działające przed 1 stycznia 2021 r. powinny złożyć informacje o swoich wspólnikach do końca stycznia 2021 r. Taki sam termin obowiązuje, jeśli spółka zostanie założona w pierwszym miesiącu 2021 roku.

Ustawa pozostawia pewne niedopowiedzenie co do spółek z takimi udziałowcami, które zostaną założone po 31 stycznia 2021 roku. One nie będą mogły poinformować o składzie udziałowców przed początkiem roku obrotowego, bo formalnie nie będą wtedy istniały. Dzisiejsze literalne brzmienie ustawy może sugerować, że takie spółki zakładane po 31 stycznia nie unikną płacenia CIT. Być może jednak do tego czasu ta luka prawna zostanie naprawiona.

Art 2 pkt 1) znowelizowanej ustawy o CIT, wskazuje że od 01 stycznia 2021 r. przepisy ustawy o CIT

mają zastosowanie także do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), lub

b) aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników – do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

“4. Informacja, o której mowa w ust. 3 pkt 1a, zawiera:

  1. imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:
    a) wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,
    b) podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;
  2. nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

5. Spółka jawna posiada status podatnika odpowiednio od pierwszego dnia roku obrotowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1a lit. a, albo od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników, o których mowa w ust. 3 pkt 1a lit. b, do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1a, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełniania, terminu i miejsca składania, mając na uwadze identyfikację podatnika i naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest kierowana informacja, określenie wielkości przysługujących podatnikom praw do udziału w zysku w spółce jawnej bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego oraz identyfikację tych podmiotów.”

Jeżeli spółka nie dopełni powyższych czynności stanie się nieodwracalnie podatnikiem CIT.

Spółki jawne, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, w której wspólnikami nie są  wyłącznie osoby fizyczne ,składają powyższą informację do 31.01.2021, jeżeli rozpoczęły działalność:

  • przed 01.01.2021 – według stanu na ten dzień,
  • w okresie od 01.01.2021 do 31.01.2021 – według stanu na dzień rozpoczęcia działalności.

Jeżeli przed złożeniem powyższej informacji , nastąpi zmiana w składzie podatników, należy złożyć pierwszą aktualizację informacji w terminie do 31.01.2021, chyba że ustawowy termin jej złożenia przypada później.