Usługi Księgowe

Prowadzenie:
 • prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych/podatkowej książce przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

W trakcie naszej pracy zwracamy uwagę na szczegółową analizę dokumentów, w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub zmian w przepisach podatkowych przekazujemy odpowiednie informacje osobie wskazanej przez Klienta.

Sporządzanie
 • sporządzanie plików JPK VAT i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i przekazywanie ich do Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i przekazywanie ich do Urzędu Statystycznego
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Narodowy Bank Polski
 • sporządzenie raportów i analiz dotyczących wyników bieżącej działalności (w tym zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zarząd/Kierownika Jednostki)
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej)
Usługi dodatkowe
 • opracowanie polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont (dotyczy podmiotów prowadzących księgi rachunkowe)
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów księgowych
 • opracowanie dokumentacji cen transferowych
 • przygotowanie dodatkowych raportów, instrukcji lub procedur w razie potrzeb i sugestii kadry zarządzającej / Kierownika Jednostki),
 • reprezentowanie interesów Klienta podczas kontroli organów uprawnionych do kontrolowania podmiotów gospodarczych w zakresie objętym niniejszą ofertą (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych w podatkowej książce przychodów i rozchodów
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L
 • kontrola należności i zobowiązań
 • opracowanie miesięcznych wyników bieżącej sytuacji ekonomicznej firmy
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS z zakresu finansowo-księgowego
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi

Pełna księgowość

 • opracowanie i zastosowanie Zakładowego Planu Kont dostosowanego dla potrzeb i specyfiki działalności przedsiębiorstwa
 • prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych w księgach rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży, zakupów, środków trwałych i wyposażenia oraz plan amortyzacji
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od PIT, CIT
 • kontrola należności i zobowiązań
 • opracowanie miesięcznych wyników bieżącej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • przygotowanie obowiązkowych sprawozdań finansowych
 • przygotowanie zestawień, raportów oraz wydruków zapisów księgowych dla potrzeb osób zarządzających przedsiębiorstwem
 • prezentacja sytuacji materialnej i wyniku finansowego przedsiębiorstwa
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS z zakresu finansowo-księgowego
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT 28
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS z zakresu finansowo-księgowego
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi