Wyższe dopuszczalne kwoty przychodu dla emerytów i rencistów od marca 2021r.

Wyższe dopuszczalne kwoty przychodu dla emerytów i rencistów od marca 2021r.

Emeryci i renciści, których dotyczy zawieszalność, decydując się w trakcie pobierania świadczenia na podjęcie aktywności zawodowej, powinni wiedzieć o kilku kwestiach dotyczących osiągania dodatkowego przychodu. Jedną z nich jest konieczność informowania organu o takim zamiarze oraz o kwocie osiąganego przychodu, kolejną – poinformowanie o łącznej kwocie osiągniętego przychodu w poprzednim roku kalendarzowym. Warto przy tym znać zasady dotyczące tzw. zawieszalności świadczeń, w tym m.in. to, że:

  • są dwa progi dochodowe, w oparciu o które następuje rozliczenie pobranego świadczenia,
  • progi dochodowe zmieniają się czterokrotnie w roku kalendarzowym – zawsze z pierwszym dniem ostatniego miesiąca danego kwartału, tj. np. z dniem 1 marca.

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. W razie gdy przychód osiągany przez emeryta lub rencistę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie jest wyższy niż 130% tego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegają zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia ustalaną corocznie przy kolejnych waloryzacjach.

Z wymienionej zasady wynika więc, że kwoty graniczne zmieniają się poczynając od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia danego roku kalendarzowego, a z dniem 1 marca corocznie zmieniają kwoty maksymalnych zmniejszeń zróżnicowane w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia (patrz tabela).

Z uwagi na ogłoszenie przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 9 lutego 2021 r. (Mon. Pol. poz. 136) przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2020 r. na poziomie 5.457,98 zł, możliwe stało się obliczenie dolnej i górnej granicy przychodu odpowiadającej 70% i 130% tego wynagrodzenia (z zaokrągleniem w górę do pełnych 10 groszy). Ponieważ w porównaniu do przeciętego wynagrodzenia w III kwartale 2020 r. wynoszącego 5.168,93 zł nastąpił wzrost tej wartości, to od 1 marca 2021 r. aktywni zawodowo emeryci i renciści mogą dorobić więcej.

Co ważne, wpływ na tzw. zawieszalność świadczeń ma przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za taką uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Stanowi o tym art. 104 ust. 1, 2 ustawy emerytalnej. Przepisy te stosuje się również do:

  • osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub
  • osób wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu,
  • emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.
Wysokości limitów przychodu oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie Limity przychodów Kwota maksymalnego zmniejszenia
w okresie dolna granica przychodu (70% przecię-
tnego wynagro-
dzenia miesię-
cznego)
górna granica przychodu (130% przecię-
tnego wynagro-
dzenia miesię-
cznego)
emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy
renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba
III kw. 2020 r. 5.168,93 zł od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. 3.618,30 zł 6.719,70 zł 620,37 zł* 465,31 zł* 527,35 zł*
IV kw. 2020 r. 5.457,98 zł od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. 3.820,60 zł 7.095,40 zł 646,67 zł** 485,04 zł** 549,71 zł**

* obowiązuje od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

** obowiązuje od 1 marca 2021 do 28 lutego 2022 r.

Złożenie do ZUS zaświadczenia o dochodach emeryta lub rencisty

Zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, pracodawca, zleceniodawca lub w przypadku pełnienia służby – odpowiednia komórka kadrowa zobowiązana jest do powiadomienia ZUS o podjęciu określonego rodzaju działalności (tj. zatrudnieniu emeryta lub rencisty) i o wysokości osiąganego przez nich z tego tytułu przychodu.

Obowiązek o którym mowa powyżej ma „podwójny” charakter. Niezależnie bowiem od przesłania odpowiedniego zawiadomienia do ZUS przez pracodawcę zgłoszenie takie obciąża również emeryta czy rencistę samodzielnie i niezależnie od zgłoszenia pracodawcy.

Od zasady wskazanej w art. 127 przewidziany jest wyjątek podmiotowy, jako że obowiązek zgłoszenia nie obejmuje pracowników i zleceniobiorców, którzy przed podjęciem działalności osiągnęli wiek emerytalny tj. 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

WAŻNE!

Zgłoszenia dochodu emeryta lub rencisty z roku poprzedniego należy dokonać do końca lutego.

 

Źródło: https://www.gofin.pl/17,2,7,207833,wyzsze-dopuszczalne-kwoty-przychodu-dla-emerytow-i-rencistow.html

Źródło: https://kadry.infor.pl/zus/formularze-zus/5197052,Zaswiadczenie-o-dochodach-emeryta-i-rencisty-wzor.html