Usługi Księgowe

Nasze biuro zajmuje się prowadzeniem wszelkich zapisów w podatkowej książce przychodów i rozchodów oraz w księgach rachunkowych, a także ewidencji VAT i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Sporządzamy sprawozdania, raporty, analizy i pliki wymagane w instytucjach państwowych, takich jak Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, ale także do wewnętrznych celów jednostki.

Dodatkowo zajmujemy się także opracowywaniem polityki rachunkowości, zakładowego planu kont jednostki, instrukcjami obiegu dokumentów oraz innymi raportami czy opracowaniami, których zapotrzebowanie jest zgłaszane przez Klienta.

W razie potrzeby reprezentujemy potrzeby Klienta podczas kontroli organów uprawnionych do kontrolowania podmiotów gospodarczych w zakresie objętym świadczonymi przez nas usługami.
W trakcie naszej pracy zwracamy uwagę na szczegółową analizę dokumentów, w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub zmian w przepisach podatkowych przekazujemy odpowiednie informacje osobie wskazanej przez Klienta.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych w podatkowej książce przychodów i rozchodów
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L
 • kontrola należności i zobowiązań
 • opracowanie miesięcznych wyników bieżącej sytuacji ekonomicznej firmy
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS z zakresu finansowo-księgowego
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi

Pełna księgowość

 • opracowanie i zastosowanie Zakładowego Planu Kont dostosowanego dla potrzeb i specyfiki działalności przedsiębiorstwa
 • prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych w księgach rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży, zakupów, środków trwałych i wyposażenia oraz plan amortyzacji
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od PIT, CIT
 • kontrola należności i zobowiązań
 • opracowanie miesięcznych wyników bieżącej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • przygotowanie obowiązkowych sprawozdań finansowych
 • przygotowanie zestawień, raportów oraz wydruków zapisów księgowych dla potrzeb osób zarządzających przedsiębiorstwem
 • prezentacja sytuacji materialnej i wyniku finansowego przedsiębiorstwa
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS z zakresu finansowo-księgowego
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT 28
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS z zakresu finansowo-księgowego
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi