597555-PMT8T8-742

DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE

Jedną z usług oferowanych dla naszych klientów jest stała współpraca w zakresie bieżącej obsługi doradczej. Jest to usługa o którą nasi klienci pytają najczęściej. Polega ona przede wszystkim na bieżącym reagowaniu na aktualne problemy prawno-podatkowe naszych klientów, ale nie tylko… doradzamy i pomagamy naszym klientom w zakładaniu działalności, przeprowadzamy audyty a także świadczymy usługi windykacyjne.

J

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI

Oferujemy kompleksową pomoc przy zakładaniu firmy tj: doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej i sposobu opodatkowania, oraz opracowanie umowy spółki. Zakładanie spółek osobowych: spółka jawna, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka komandytowa. Zakładanie spółek kapitałowych: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

REJESTRACJE

• Rejestracja przedsiębiorców, aktualizacja danych – wnioski CEDG-1,
• Rejestracja i aktualizacja danych w Urzędzie Statystycznym – wnioski RG-1,
• Rejestracje, aktualizacje, pełnomocnictwa w Urzędzie Skarbowym,
• Rejestracje, aktualizacje, pełnomocnictwa w ZUS,
• Rejestracja spółek w KRS.

WINDYKACJA

Płynność finansowa to podstawa sprawnego działania każdego przedsiębiorstwa. Naszym Klientom oferujemy kompleksową usługę odzyskiwania wierzytelności. Wykonując działania dbamy o pozytywny wizerunek kontrahenta, indywidualnie podchodząc do każdego zlecenia, pilnując najwyższego poziomu usług. Na życzenie kontrahenta zlecimy także kancelarii prawnej obsługę postępowania sądowego i komorniczego wskazanych spraw.

1) Pieczęć windykacyjna
Wykorzystywanie pieczęci windykacyjnej ma na celu zdyscyplinowanie kontrahentów do regulowania wszelkich płatności w wyznaczonym terminie oraz w celu poinformowania o konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie.
To sprawdzone narzędzie skłaniające kontrahentów do terminowego regulowania należności. Przystawienie pieczęci na wystawianych fakturach, notach odsetkowych czy też wezwaniach do zapłaty informuje, że w razie braku zapłaty w terminie, dług zostanie przekazany firmie windykacyjnej. 

2) Monitoring należności
Monitoring należności prowadzony jest w dwóch etapach:
– przed upływem terminu płatności -kontakt telefoniczny z kontrahentem odbywa się jeszcze przed nadejściem terminu zapłaty, np. na 2-5 dni przed terminem płatności. Przypomnienie o terminie płatności ma cel prewencyjny i zapobiega opóźnieniom w regulowaniu należności.
– monitoring należności z bardzo krótkim okresem przeterminowania – dotyczy sytuacji, gdy dłużnik zalega z zapłatą należności nie dłużej niż 30 dnia od upływu wymagalności.

3) Postępowanie sądowe i egzekucyjne
Postępowanie Sądowe i Egzekucyjne następuje po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości w postępowaniu polubownym. Skierowanie pozwu do właściwego sądu umożliwia uzyskanie tytułu wykonawczego, który jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. Dzięki prawidłowemu nadzorowi przebiegu postępowania egzekucyjnego możliwe jest skuteczne i szybkie odzyskanie należności.

DORADZTWO

Dzięki doświadczeniu i bieżącym szkoleniom, oferujemy naszym Klientom kompleksowe rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo podatkowe, finansowe oraz prawne, jak również realizację zamierzonych celów biznesowych. Celem bieżącego doradztwa podatkowego jest wspomaganie klientów w zakresie podatkowych aspektów zarządzania oraz w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych. Dokonujemy zarówno oceny skutków prawnych i podatkowych (w ramach wszystkich zobowiązań podatkowych), jak również bilansowych oraz biznesowych. Na bieżąco analizujemy każdy dokument i proponujemy różne rozwiązania. Działania optymalizacyjne dotyczą zarówno stałych elementów procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach, m.in. dostaw towarów, działań marketingowych, inwestycji i remontów, wynagrodzeń pracowników, jak również działań jednorazowych, w tym np. przedsięwzięć inwestycyjnych, nowych sposobów promocji czy umów z nowym kontrahentem.

S

AUDYT

Audyt podatkowy to kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu zdiagnozowania i ograniczenia lub wyeliminowania nieprawidłowości i związanych z nimi potencjalnych ryzyk podatkowych. Ponadto, audyt podatkowy jest niezwykle skutecznym narzędziem optymalizacji obciążeń podatkowych, stwarzającym realną możliwość poprawienia wyniku finansowego.
W trosce o najwyższą jakość usług, prace w zakresie audytu podatkowego realizowane są przez doświadczony zespół doradców podatkowych i biegłych rewidentów w oparciu o własną metodę. Audyt zostaje zakończony przekazaniem klientowi wyczerpującego raportu.