KADRY I PŁACE

W ramach naszych usług oferujemy usługi z zakresu HR, kompleksową obsługę kadr, płac, ubezpieczeń społecznych jak również prawidłowe zakładanie akt pracowniczych, a także przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP. Wyręczamy pracodawców od czasochłonnych i specjalistycznych działań związanych z zatrudnieniem pracowników. Na bieżąco szkolimy naszych specjalistów z przepisów prawa pracy, by wszelkie dokumenty były sporządzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

Akta pracownicze

 • Oferujemy zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych u pracodawcy.
 • Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych. Wszystkie dokumenty pracownicze powinny być umieszczone w odpowiednich częściach akt. Należy je ułożyć chronologicznie oraz ponumerować.
 • Dodatkowo, części A, B, C, D powinny zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów
  Część A akt osobowych powinna zawierać dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.
  W części B należy przechowywać dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia.
  W części C należy przechowywać dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.
 • Część D to miejsce na przechowywanie dokumentów związanych z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonych w innych przepisach.

 

Kadry i płace

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracownika
 • sporządzanie list wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych itp.
 • obliczanie stawki wynagrodzenia na podstawie określonych rodzajów umów
 • wyliczanie wynagrodzeń w czasie choroby, urlopu i innych nieobecności
 • wyliczanie premii , rozliczanie nadgodzin oraz innych dodatkowych składników wynagrodzenia
 • sporządzanie wszelkich niezbędnych deklaracji związanych z zatrudnianiem pracowników w zakresie podatku dochodowego, ZUS, PFRON, GUS i inne
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie ewidencji urlopów
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • wystawianie dokumentów pracowniczych (umów, świadectw pracy, zaświadczeń itp.)
 • kontrola ważności szkoleń BHP (instruktażowe, stanowiskowe, okresowe) oraz badań lekarskich pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • sporządzanie druków RMUA, pasków tajnych, zaświadczeń dla pracowników
 • sporządzanie raportów dotyczących wynagrodzeń na potrzeby osób zarządzających

 

BHP

Szkolenie BHP to obowiązek, który dotyczy każdego pracownika. Ważne jest również, by dokładnie pilnować terminów ważności szkolenia, gdyż za ich niedotrzymanie Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo ukarać mandatem.
Są dwa rodzaje szkolenia. Pierwsze to szkolenie wstępne i na jego podstawie można dopuścić osobę do wykonywania pracy. Drugie to szkolenie okresowe, które ma charakter czasowy i należy je odnawiać w zależności od zajmowanego stanowiska.

Celem szkolenia jest:
 • zapoznanie się z ogólnymi przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy,
 • zapoznanie się ze szkodliwymi i zagrażającymi zdrowiu lub życiu czynnikami, występującymi na danym stanowisku, a także środkami i działaniami zapobiegawczymi,
 • przygotowanie do wykonywania obowiązków pracowniczych w sposób bezpieczny oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.