Przy każdej formie działalności gospodarczej, trzeba odprowadzać składki ubezpieczeniowe do oddziału ZUS. To nie tylko gwarant naszego bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia działalności, czy źródło utrzymania po wejściu wiek emerytalny. To również prawny obowiązek, który dotyczy wszystkich. Jak się okazuje, nawet emerytów! Dziś sprawdzimy, jakie składki ZUS musi płacić przedsiębiorca, który mimo przejścia w wiek poprodukcyjny, nadal rozwija swoją działalność…

Emeryt zakłada firmę? Czy to jakiś żart?

Dla dużej części społeczeństwa, przejście na emeryturę wiąże się z odpoczynkiem od realizowanych obowiązków i pracy. Mamy również przeświadczenie, że w tak podeszłym wieku, gdy stan zdrowia będzie się pogarszał nie da się już funkcjonować jak dawniej. Jednak ten obraz stopniowo ulega zmianie…

Coraz częściej spotyka się emerytów, którzy nie tylko nie rezygnują z działalności dotychczas prowadzonej, lecz również… postanawiają w tym czasie utworzyć nową firmę! Tacy przedsiębiorcy mają dużo łatwiej, bowiem nie ponoszą oni kosztów związanych z dobrowolnymi dla emerytów ubezpieczeniami. Impulsem do kontynuacji zawodowego życia może być również niska kwota świadczenia emerytalnego, która pomimo przepracowania odpowiedniej ilości lat, może nie być satysfakcjonująca…

Co emeryt może, ale nie musi?

W trakcie prowadzenia firmy, przedsiębiorca ze względu na podeszły wiek nie podlega już obowiązkowi opłacania składek społecznych, do których należy świadczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Co jednocześnie nie znaczy, że takich opłat nie może wnosić – w tym przypadku jednak nie jest to jego obowiązkiem.

Prowadzenie działalności gospodarczej na emeryturze uniemożliwia jednak odprowadzanie składek chorobowych oraz Funduszu Pracy. Jedyną opłatę, którą musi ponieść przedsiębiorca jest składka zdrowotna, która odprowadzana jest niezależnie od składek ZUS.

A jednak jest obowiązkowa opłata…

Art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1988 r. Kodeksu Pracy zwalnia przedsiębiorcę w podeszłym wieku z obowiązku płacenia ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Jednocześnie zasada nie obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne, które nadal powinny być odprowadzane. Opłata jest stała i wynosi 9% od dowolnej podstawy, która nie jest niższa od 75% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale poprzedniego roku.

Emerytowany właściciel firmy może w pewnych sytuacjach skorzystać ze zwolnienia z takiej składki. Nie ma obowiązku jej odprowadzania w przypadku, gdy spełnione są poniższe warunki:

  • świadczenie emerytalne nie przekracza miesięcznej kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • dodatkowe przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub przedsiębiorca reguluje podatki z wykorzystaniem karty podatkowej.