Każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest to okres, w którym nie świadczy on pracy. W zależności od charakteru umowy, długości współpracy oraz indywidualnych ustaleń przedsiębiorstwa, personelowi przysługuje konkretna ilość dni, które może przeznaczyć na wypoczynek. Pracodawca zobowiązany jest wówczas do wypłaty wynagrodzenia, mimo że jego podwładny nie realizuje w tym czasie powierzonych obowiązków. W jaki sposób oblicza się pensję za czas wypoczynku?

Podstawa obliczania składki jest najważniejsza

Do obliczenia składki za czas urlopu pod uwagę brana jest pensja zasadnicza oraz pozostałe świadczenia ze stosunku pracy. Przed wyznaczeniem kwoty wypłaty, należy jednak wykluczyć niektóre świadczenia, takie jak przykładowo:

  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy,
  • nagrody jubileuszowe,
  • ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy,
  • nagrody z zakładowego funduszu nagród,
  • odprawy emerytalne lub rentowe,
  • premię uznaniową.

Do obliczenia podstawy wlicza się dodatki do wynagrodzenia, regulaminowe premie, dodatki za pracę w nocy i nadgodziny, a także pensję za pracę ponadwymiarową w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Rozliczanie składników stałych jest proste

W tym przypadku wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie. Stałe składniki zapisane są w umowie zatrudnienia i nie ulegają zmianie, nawet wtedy, gdy pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego.

Oznacza to, że jeśli osoba zatrudniona otrzymała w ubiegłym miesiącu 3500 zł wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem funkcyjnym, taka sama kwota przysługuje jej w miesiącu, w którym zdecydowała się wybrać urlop.

Zmienne składniki przeliczane w inny sposób

Gdy w skład pensji pracownika wchodzą również składniki zmienne przy obliczaniu wypłaty urlopowej należy wyliczyć podstawę wymiaru tego wynagrodzenia. Pod uwagę bierze się wówczas sumę tychże składników wypłaconych w okresie:

  • 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu,
  • maksymalnie 12 miesięcy przed urlopem w przypadku, gdy składniki zmienne znacznie różnią się od siebie.

Wynagrodzenie za urlop oblicza się dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin przepracowanych przez zatrudnionego w okresie, z którego wyznaczono podstawę. Otrzymuje się w ten sposób  godzinową stawkę wynagrodzenia. 

Następnie przeliczana jest ona na liczbę godzin, którą przepracowałby zatrudniony w trakcie trwania urlopu. Oczywiście, oprócz wynagrodzenia ze składników zmiennych, pracodawca zobowiązany jest również do wypłaty środków stałych.