Celem każdego przedsiębiorstwa jest osiągnięcie zysku. To między innymi po to firma rozwija swoje możliwości, poszerza ofertę i realizuje innowacyjne projekty. Przychód nie tylko zapewnia zyski dla członków przedsiębiorstwa, gwarantuje mu również pewność finansową na dalszy czas działania. Musi on być jednak odpowiednio zaksięgowany, co może wydawać się trudne. Jak to się robi?

Przychód, dochód – to jednoznaczne słowa?

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić oba pojęcia, które niestety często ze sobą mylone. Przychód jest to całkowita wartość uzyskana ze sprzedaży towarów i usług bez należnego podatku VAT. Jego wartość obliczana jest zwykle na pewien okres rozliczeniowy. Przychód można uzyskać z tytułu działalności gospodarczej, a także stosunku pracy, pracy nakładczej, czynności wykonywanych w ramach stosunku służbowego, czy posiadania nieruchomości.

Dochód z kolei jest różnicą pomiędzy przychodem a poniesionymi kosztami pracy. Stanowi istotny wskaźnik sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, bowiem są to środki wypracowane przez firmę, które mogą posłużyć do dalszego jej rozwoju.

Ujęcie przychodu w księgach rachunkowych

Ustawa o rachunkowości nakłada na przedsiębiorstwach obowiązek ujmowania przychodów i obciążających kosztów z nimi związanych w księgach rachunkowych. Dotyczy to wszystkich operacji realizowanych w danym roku obrotowym, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Do szacowania wysokości przychodów uwzględniana jest zasada memoriału. Zgodnie z nią, przychody i koszty pochodzące z operacji gospodarczych są wykazywane w sprawozdaniach finansowych dotyczących okresów, w których operacje były prowadzone.

Ustawowa definicja przychodów nie wskazuje jednoznacznego sposobu ich ujmowania w kapitale własnym. Inne przepisy wskazują, że część przychodów księgowana jest jako wynik finansowy okresu, w którym powstały, a druga część może być odnoszona na kapitał z aktualizacji wyceny. 

Data sprzedaży czy wystawienia faktury?

Często data sprzedaży i moment dostarczenia faktury jest taki sam. Zgodnie z przepisami jednak, sprzedawca ma możliwość wystawienia dokumentu potwierdzającego transakcję do 15 dni od sprzedaży. Pojawia się wtedy problem, jak księgować takie dochody?

Istnieją 2 możliwości postępowania Pierwszy z nich zakłada ewidencjonowanie zgodne z datą operacji gospodarczej, czyli momentem sprzedaży lub realizacji usług wpisanym na fakturze. Jeśli data wystawienia dowodu księgowego i data sprzedaży należą do dwóch różnych okresów sprawozdawczych, należy wprowadzić dane do właściwego katalogu.

Inną metodą jest ewidencjonowanie operacji z pominięciem daty zapisu księgowego. Sposób zakłada, że moment wystawienia faktury jest jedynie elementem formalnym, wymaganym przez przepisy prawne. W takim przypadku operacja księgowana jest w miesiącu, w którym została faktycznie przeprowadzona.