Rozpoczynając działalność gospodarczą trzeba wybrać jedną z form jej prowadzenia. Ustawodawca udostępnia kilka możliwości, przy niektórych jednak istnieje obowiązek stworzenia tzw. kapitału zakładowego. To doskonałe zabezpieczenie powstającego biznesu, dzięki któremu można również określić początkową skalę naszej działalności. Jaki kapitał zakładowy wymagany jest przy poszczególnych sposobach prowadzenia firmy?

Czym jest kapitał zakładowy?

Mianem kapitału zakładowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych określa się sumę wkładu początkowego wszystkich wspólników firmy. Może on przybrać zarówno formę pieniężną, jak i rzeczową. W tej drugiej grupie często znajdują się nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe.

Kapitał zakładowy jest podstawowym zabezpieczeniem przedsiębiorstwa, które umożliwi dalszy jego rozwój. Świadczy o potencjale firmy i zabezpieczeniu wierzytelności, co może być przydatne przy podejmowaniu współpracy z kontrahentami czy pozyskiwaniu pożyczek bankowych na działalność.

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

W przypadku tego typu działalności, wysokość kapitału musi zostać określona w umowie spółki. Jego wartość minimalna wynosi 5000 zł. Kapitał zostaje utworzony z wkładów wspólników, za które otrzymują oni równe udziały.

Na pokrycie kapitału można przeznaczyć zarówno środki pieniężne jak i niepieniężne. Przed wystąpieniem z wnioskiem rejestracji spółki, należy jednak przenieść wszystkie wkłady na wartość spółki, tak aby stanowiły one jej majątek.

Kapitał spółki akcyjnej

Tutaj wysokość kapitału zakładowego musi wynieść minimum 100 tys. złotych. Z tym że, w odróżnieniu od spółki z o.o., faktyczna wysokość kwoty pojawia się dopiero w statucie organizacji.

Wkład stanowią akcje, które otrzymuje każdy ze współwłaścicieli. Kapitał nie musi być pokryty od razu w całości, prawo umożliwia wniesienie jednej czwartej kwoty z jednoczesnym wskazaniem terminu zapłaty pozostałej części.

Warto dodać, że zadeklarowana część kapitału powinna zostać uregulowana jeszcze przed rejestracją podmiotu. Sąd potwierdzi rozpoczęcie działalności wówczas, gdy stwierdzi wpłatę środków o odpowiedniej wysokości, dlatego niezbędne jest także poświadczenie uregulowania należności.

Kapitał w spółce komandytowo-akcyjnej

Przy tej formie działalności minimalna wartość kapitału wynosi 50 tys. zł. Podobnie jak przy spółce akcyjnej dane na jego temat należy zamieścić w statucie. Wkładem jest łączna wartość wszystkich akcji pochodzących od akcjonariuszy i komplementariuszy.

Kapitał również może przybierać formę wartości pieniężnych lub rzeczowych. Wkład powinien jednak zostać pokryty maksymalnie w ciągu roku od momentu rozpoczęcia działalności.