KSIĘGOWOŚĆ
Czytaj więcej
KADRY I PŁACE (HR)
Czytaj więcej
DORADZTWO PODATKOWE I BIZNESOWE
Czytaj więcej
KONSULTACJE BIZNESOWE
Czytaj więcej
STARTUJ Z NAMI
Czytaj więcej
Poprzedni
Następny

Aktualności

Wyższe dopuszczalne kwoty przychodu dla emerytów i rencistów od marca 2021r.

Emeryci i renciści, których dotyczy zawieszalność, decydując się w trakcie pobierania świadczenia na podjęcie aktywności zawodowej, powinni wiedzieć o kilku kwestiach dotyczących osiągania dodatkowego przychodu. Jedną z nich jest konieczność informowania organu o takim zamiarze oraz o kwocie osiąganego przychodu, kolejną – poinformowanie o łącznej kwocie osiągniętego przychodu w poprzednim roku kalendarzowym. Warto przy tym znać zasady dotyczące tzw. zawieszalności świadczeń, w tym m.in. to, że: są dwa progi dochodowe, w oparciu o które następuje rozliczenie pobranego świadczenia, progi dochodowe zmieniają się czterokrotnie w roku kalendarzowym – zawsze z pierwszym dniem ostatniego miesiąca danego kwartału, tj. np. z dniem 1 marca. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. W razie gdy przychód osiągany przez emeryta lub rencistę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie jest wyższy niż 130% tego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegają zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej

czytaj więcej »